OBJEKTIF UNIT HAL EHWAL ISLAM

 • Berusaha menyebarkan ajaran Islam secara berterusan kepada kakitangan, pesakit dan keluarga.
 • Memupuk dan membimbing kakitangan kearah lebih berwibawa, amanah dan berhikmah.
 • Menghasilkan kaedah pengurusan sistem kerja berteraskan nilai akhlak serta etika Islam.
 • Memberi pendedahan kepada kakitangan untuk memahami keperluan yang utama apabila berkaitan ibadah menurut Islam.

SENARAI TUGAS HARIAN

 1. Merangka/ merancang dan melaksanakan apa-apa aktiviti berkaitan dengan keagamaan (kebesaran Islam) di HSR.
 2. Merangka/ merancang dan melaksanakan penerangan atau mengadakan majlis ilmu kepada kakitangan hal yang berkaitan dengan Islam sebagai satu cara hidup serta ibadah ketika sakit.
 3. Memberi khidmat nasihat dan bimbingan/ rundingcara kepada kakitangan/ pesakit atau keluarga pesakit berkaitan dengan masalah nikah cerai/ kekeluargaan.
 4. Memberi khidmat bimbingan agama kepada pesakit/ keluarga pesakit berkenaan anak tak sah taraf.
 5. Membuat lawatan ke wad terutama wad-wad yang kritikal.
 6. Mencari dan berkongsi maklumat tentang masalah hukum dan fatwa yang ada kaitan dengan masalah perubatan dan Islam.
 7. Menyelia/ mengurus dan membantu hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah muslim terutama kepada yang tidak berwaris(jika ada rujukan).
 8. Membuat deraf doa dan membaca doa di majlis-majlis rasmi.
 9. Mengazan dan Iqamah kepada kanak-kanak yang baru lahir terutama kepada yang tidak berwaris(jika ada rujukan).
 10. Lain-Lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.