PENTADBIRAN

Visi

Mewujudkan Unit yang meliputi aspek Perkhidmatan, Pentadbiran, Kewangan dan Hasil yang cekap dan berkesan.

Misi

Untuk memberikan kepuasan kepada semua pelanggan disamping berusaha membantu aktiviti-aktiviti lain bagi mencapai objektif yang telah ditentukan.

Fungsi

Bertanggungjawab terhadap pematuhan kerja pejabat, disiplin dan melaksanakan dasar-dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan merujuk kepada Pekeliling-Pekeliling, Arahan dan Prosedur Kerja.

Objektif

Objektif Unit Pentadbiran adalah untuk melaksanakan dasar-dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan merujuk kepada Pekeliling-Pekeliling, Arahan dan Prosedur Kerja. Dasar-dasar ini dapat dilaksanakan dengan cekap, tepat dan berkesan berpegang kepada Piagam Pelanggan Hospital.

 

AKTIVITI

 • Perhimpunan Bulanan Unit Pentadbiran
 • Aktiviti Lembaga Pelawat HSR
 • Lawatan Loji Pembersihan
 • Statistik Aduan
 • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

WAKTU OPERASI

ISNIN – JUMAAT

i)                    7.30 pagi – 4.30 petang

ii)                  8.00 pagi – 5.00 petang

iii)                8.30 pagi – 5.30 petang

 

REHAT

ISNIN- KHAMIS

1.00 petang – 2.00 petang

JUMAAT

12.15 petang -  2.45 petang

 

FUNGSI UNIT PENTADBIRAN

 1. Bertanggungjawab menguruskan dan mengendalikan urusan Pentadbiran Hospital Slim River termasuk Bahagian Surat-Menyurat.
 2. Menyediakan Takwim Tahunan bagi Hospital Slim River.
 3. Pengurusan Kad Perakam Waktu - Memastikan semua anggota mengetip kad perakam waktu dan menghantar kenyataan cuti ke Unit Pentadbiran untuk direkodkan. Surat tunjuk sebab akan dikeluarkan kepada anggota yang lewat.
 4. Pengurusan Kunci - Memastikan kunci jabatan diurus dengan baik mengikut Arahan Keselamatan dan Arahan Perbendaharaan.
 5. Bertanggungjawab ke atas keselamatan dokumen di semua Unit / Hospital Slim River.
 6. Menyediakan laporan tahunan Jabatan.
 7. Menyediakan jadual Perhimpunan Bulanan sepanjang tahun.
 8. Menyelia dan memantau kawalan keselamatan hospital.
 9. Mengawal dan menandatangani borang kelulusan pinjaman peribadi dan lain-lain pinjaman.
 10. Menguruskan keterhutangan yang serius bagi anggota hospital yang membuat pinjaman melebihi 60%.
 11. Menguruskan permohonan daripada agensi luar untuk mengadakan taklimat di Hospital Slim River .
 12. Memastikan aset-aset hospital telah diselenggaran mengikut jadual.
 13. Memantau prestasi perkhidmatan sokongan (FABER) .
 14. Memastikan Pengurusan Aset Hospital dilakukan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil 5 Tahun 2006.
 15. Membuat perancangan bagi pembelian Aset Perubatan atau Bukan Perubatan.
 16. Membuat permohonan peruntukan bagi pembelian peralatan perubatan dan bukan perubatan.
 17. Menguruskan pembelian peralatan perubatan dan bukan perubatan.
 18. Menguruskan kuarters Hospital.
 19. Memastikan pihak Faber telah melakukan penyelenggaraan ke atas kuarters Hospital seperti forging, memotong rumput dan pest control.
 20. Memastikan kelulusan diberikan terlebih dahulu kepada mana-mana agensi yang ingin menjalankan Latihan Industri di Hospital Slim River.
 21. Orientasi SIHAT dan FABER – memastikan semua anggota hospital mengikuti kursus pengenalan kepada SIHAT dan Faber terutama Ketua Unit dan anggota bertukar masuk.
 22. Menguruskan pembelian bagi peralatan pejabat dan alat tulis (stor alat tulis).
 23. Memastikan Penyelia Asrama menyelenggara asrama jururawat dan wad-wad yang digunakan oleh Pegawai Perubatan Pelatih, Penolong Pegawai Perubatan Pelatih dan Anggota yang tinggal semasa menghadiri kursus di Hospital Slim River.
 24. Menguruskan aduan-aduan yang berkaitan dengan Bahagian Pengurusan.

 

PERKARA-PERKARA BERTARAF SULIT

 1. Mengendalikan urusan pemantauan pegawai berprestasi rendah dan bermasalah di Hospital Slim River mengikut Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 4 Tahun 1998 - Garis Panduan Menguruskan Pegawai Berprestasi Rendah dan Pegawai yang bermasalah.
 2. Mengendalikan urusan Anggota yang akan dihantar ke sesi kaunseling kepada Pegawai Kaunselor di Hospital Slim River.
 3. Selaku Urusetia Jawatankuasa Kaunseling di Hospital Slim River.
 4. Selaku Urusetia Tatatertib - Mengendalikan kes-kes tatatertib dan menyediakan dokumen-dokumen tatatertib sehingga kes selesai.
 5. Menghantar Laporan Kemajuan Tindakan Tatatertib oleh Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. 2) bagi setiap suku tahun ke Unit Tatatertib Jabatan Kesihatan Negeri Perak.
 6. Mengawal keterhutangan yang serius dan menandatangani borang kelulusan pinjaman peribadi selain daripada Pengarah Hospital – pemotongan tidak melebihi 60%. Laporan perlu dihantar ke Unit Tatatertib Jabatan Kesihatan Negeri Perak setiap 3 bulan.

 

LAIN-LAIN TUGAS

 1. Menyelia dan memantau tugas-tugas FABER / SIHAT  termasuk taman-taman di Hospital Slim River.
 2. Menyelia dan menguruskan  Kawalan Keselamatan Hospital Slim River dan memantau prestasi Kawalan Keselamatan Hospital termasuk laporan pemotongan.
 3. Menjaga keceriaan Hospital.
 4. Memperakukan Perakuan I atau II bagi bayaran gaji, bayaran bil-bil pembelian dan pembaikan sekiranya perlu.
 5. Menyediakan surat perlantikan Jawatankuasa Hospital (jika perlu).
 6. Menjadi wakil daripada Bahagian Pengurusan Hospital di dalam Mesyuarat Bersama Jabatan.
 7. Mengendalikan Majlis Hari Bertemu Pelanggan.
 8. Memberi maklumbalas minit Mesyuarat Pengurusan Negeri yang dihadiri oleh Pengarah Hospital dan Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan Negeri yang dihadiri oleh Penolong Pegawai Tadbir.
 9. Terlibat dalam mengendalikan majlis anjuran Agensi Luar yang diadakan di dalam kawasan Hospital.
 10. Menguruskan, mengendalikan dan mewakili mesyuarat-mesyuarat berikut: 
  • Mesyuarat Keutuhan (yang melibatkan empat PTJ – Hospital Slim River, Hospital Tapah, Pejabat Kesihatan Tapah dan Pergigian )
  • Mesyuarat Kebakaran / bencana termasuk kursus yang berkaitan
  • Mesyuarat pagi / Mesyuarat plan tindakan mingguan Hospital Slim River
  • Mesyuarat Bersama Ahli Lembaga Pelawat Hospital Slim River
  • Mesyuarat Pengurusan Hospital – 2 bulan sekali
  • Mesyuarat Aset Alih Hospital-(4 kali setahun)
  • Mesyuarat Pengurusan bersama Perkhidmatan Sokongan Hospital- sebulan sekali.
  • Mesyuarat Vadilasi
  • Mesyuarat Unit Pengurusan Hospital
  • Mesyuarat Tatatertib – jika perlu
  • Mesyuarat Kawalan Keselamatan
  • Mesyuarat Keselamatan Jabatan
  • Mesyuarat Perumahan (Kuarters) -3 Bulan sekali atau ikut keperluan
  • Mesyuarat Piagam Pelanggan –sekurang-kurang setahun sekali
  • Lain-lain Mesyuarat yang diluar jangka

 

PERPUSTAKAAN